507 270 106, 881 584 812 biuro@centrum-progress.pl Krapkowice Os. Sady 1/5

KONTAKT

Centrum Językowo-Szkoleniowe
PROGRESS
Os. Sady 1/5
47-303 Krapkowice

tel.:
507 270 106
881 584 812

e-mail: biuro@centrum-progress.pl

BIURO CZYNNE:
poniedziałek – piątek 15.00 – 18.00

Nr konta BZ WBK 97 1090 2239 0000 0001 1506 1722

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:
Centrum Językowo-Szkoleniowe PROGRESS
Os. Sady 1/5
47-303 Krapkowice
NIP: 7542736391
2. Administrator danych osobowych pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w tym przekazywania bieżących informacji związanych z funkcjonowaniem szkoły oraz procesem nauczania, w celach statystycznych, marketingowych oraz prawnych ciążących na Administratorze.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania centrum językowo-szkoleniowego na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
11. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych.

WordPress Theme built by Shufflehound. Design by: www.infoCENT.pl