Rozprawka jest najczęściej spotykaną formą pisemną na maturze z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Jest to wypowiedź pisemna mająca na celu przedstawienie dwóch stron sytuacji, przedmiotu, zjawiska, jak i własnej opinii na dany temat.

Wyróżniamy dwa rodzaje rozprawek: rozprawkę za i przeciw, czyli przedstawiającą zalety i wady oraz rozprawkę wyrażającą opinię na dany temat. Każda rozprawka składa się z trzech części (wstępu, rozwinięcia i zakończenia). Struktura rozprawki różni się nieznacznie ze względu na jej rodzaj.

Rozprawka typu opinion essay (wyrażenie swojej opinii)

W tego typu pracy prezentujesz opinię na dany temat. Opinia powinna być poparta odpowiednimi argumentami i wyrażasz ją na samym wstępie. W rozwinięciu przedstawiamy naszą opinię, oraz opinię jej przeciwną. Najlepiej jest zachować proporcję 3 : 1. Oznacza to, że przedstawiwszy opinię na określony temat, musimy przedstawić przynajmniej jeden aspekt/argument, który ukazuje odmienny punkt widzenia. W zakończeniu powtarzamy początkowy temat/opinię używając innych słów.

Rozprawka typu for and against (rozprawka argumentatywna)

Rozprawka argumentatywna (for and against) jest esejem, w którym przedstawiamy argumenty za i przeciw na określony temat. We wstępie podajemy jedynie temat pracy. W rozwinięciu (kilka akapitów), przedstawiamy argumenty za i przeciw, które powinny być w podobnej ilości. Na wstępie każdego akapitu piszemy zdanie, które jest jego streszczeniem. Ważne jest też zachowanie formy bezosobowej w rozwinięciu w tego rodzaju rozprawce (It is believed that… (uważa się, że) zamiast I believe that...(uważam, że)) .

Miejsce na własną opinię jest dopiero w zakończeniu.

Należy pamiętać, że rozprawkę piszemy w stylu formalnym, tzn., że unikmy idiomów, slangu, języka potocznego i phrasal verbs, a pamiętamy o bardziej zaawansowanych strukturach gramatycznych, np. strona bierna i wszelakie słownictwo, które uważa się za bardziej wyszukane.

Jeśli chodzi o ilość słów to wynosi 200-250.

PRZYDATNE SŁOWNICTWO I ZWROTY

WSTĘP

Nowadays – Obecnie
In today’s world – W dzisiejszym świecie
It is common belief that – Popularne jest stwierdzenie, że
People say that… – Ludzie mówią, że…
People believe that … – Ludzie uważają, że …
Most people agree that… – Większość ludzi zgadza się z tym, że…
There are so many different opinions on… – Jest tak wiele różnych opinii na temat…
There is no agreement… – Nie ma zgody…
Let us look into / examine / focus on … – Przyjrzyjmy się …
It is thought that … – Uważa się, że …

ROZWINIĘCIE TEMATU
 
In the first place – Po pierwsze
For starters – na początek
First of all – Przede wszystkim
To start with/to begin with – Na początek
I see it as … – Postrzegam to jako …
Firstly/secondly /thirdly – Po pierwsze/drugie/trzecie
The main advantage of … is that – Główną zaletą … jest to, że
One major advantage of … – Ważną zaletą …
The main/greatest argument is that… – Głównym/najważniejszym argumentem jest to że…
Another benefit is that – Kolejną zaletą jest to, że
It is important to mention … – Trzeba wspomnieć …
There is no doubt about it that… – Nie ma wątpliwości, że…
From the perspective of supporters/followers…- Z punktu widzenia zwolenników…
Opponents point out that – Przeciwnicy zwracają uwagę, że
Another advantage/disadvantage is that… – Kolejną zaletą/wadą jest to, że…
Another vital / essential / key point is … – Kolejnym ważnym aspektem jest …
There is another side to this problem/issue/question/argument – jest jeszcze inna strona tego problemu/kwestii/debaty
It is generally perceived as … – To ogólnie postrzegane jest jako …
In addition to … – Na dodatek …
To support my point, … – By wesprzeć wspomniany przeze mnie aspekt, …
As … point out – Jak sugerują …
Last, but not least – Ostatni, lecz nie mniej ważny
Finally, … – W końcu, …
What is more/Furthermore/Moreover – Co więcej
Therefore/As a result – Zatem/tak więc
On the other hand – Z drugiej strony
Despite/In spite of – Pomimo
Not only … but also – Nie tylko …, ale również
Even though – Chociaż
Even so – Nawet jeśli
Although – Mimo to
Nevertheless, … – Niemniej jednak …
It can be argued that… – Są odmienne opinie że…
However, it needs to be added that – Jednakże, należy dodać, że
For example/For instance – Na przykład
Like – Jak
Such as – Tak jak
Regardless of the fact that – pomimo tego, że
An excellent/brilliant/fine instance is – Doskonałym/świetnym/dobrym przykładem jest
A perfect example for that is – Idealnym na to przykładem jest
e.g. (for example) – na przykładZAKOŃCZENIE

In conclusion/All in all/To sum up/to wrap up – Podsumowując
In my opinion – moim zdaniem
Hold the view/opinion (that) – uważam, że
It is clear from the above evidence that – Z powyższych punktów wynika, że
Taking everything into account/ Taking everything into consideration/On the whole /All things considered – Biorąc to wszystko pod uwagę
Overall, – Ogólnie rzecz biorąc,
There is no agreement…, but in my opinion… – Nie ma zgody…, ale moim zdaniem…
On balance – po namyśle
I suppose (that) – podejrzewam, że
According to – według
I would say/suggest that – powiedziałbym/sugerowałbym, że/żeby
Needless to say – nie trzeba dodawać, że

Tutaj zapodaję przykładową rozprawkę nt. „Podniesienie minimalnego wieku dla osób zdających egzamin na prawo jazdy jest ostatnio częstym postulatem obywatelskim. Czy jest to dobry pomysł?”. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz wady i zalety wprowadzenia takiej regulacji prawnej.

Zdjęcie z repetytorium maturalnego z 2015 r. wyd. Macmillan.

I jeszcze na koniec mam dla Was polecenie dot. właśnie napisania rozprawki po angielsku:
“Wiele osób uważa, ze dzieci powinny zaczynać uczyć się j. obcego jak najwcześniej, podczas gdy inni z taką tezą się nie zgadzają”. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz zalety i wady podejmowania nauki j. obcego przez dzieci w wieku 3-7 lat.

POWODZENIA W PISANIU!
Alina